Menu

Aktywizacja osób bezrobotnych i rozwój przedsiębiorczości

Pomagamy w zdobyciu nowych kwalifikacji zawodowych odpowiadających potrzebom nowoczesnego rynku pracy osobom bezrobotnym, ze szczególnym uwzględnieniem osób defaworyzowanych społecznie ze względu

na niepełnosprawność, wiek, wykształcenie, miejsce zamieszkania

czy status finansowy.

 

Oferujemy szkolenia i doradztwo w przygotowaniu biznesplanów oraz wniosków

o dotacje dla osób zamierzających rozpocząć samodzielną działalność gospodarczą.

 

Nasi trenerzy to przede wszystkim doświadczeni praktycy w swoich dziedzinach.

 

W ramach PO Kapitał Ludzki 2007-2013 zrealizowaliśmy 7 projektów przeznaczonych dla osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo.

 

Zbudowaliśmy 495 indywidualnych planów działania i przeszkoliliśmy

391 osób bezrobotnych.

 

Przeszkoliliśmy i pomogliśmy w napisaniu biznes planu 104 osobom rozpoczynającym własną działalność gospodarczą.

 

Efektywność zatrudnieniowa naszych szkoleń wynosi od 25% do nawet 50%.