Wniosek o dofinansowanie projektu „Szkolne biuro ćwiczeń” został złożony przez TOP-PROJEKT Krzysztof Derbiszewski w odpowiedzi na ogłoszony przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie konkurs w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 Działanie 8.6 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego.

Termin realizacji : 01.08.2017-30.09.2020

Celem głównym projektu jest podniesienie zdolności do zatrudnienia 108 uczniów i uczennic szkół zawodowych z terenu województwa zachodniopomorskiego, na kierunkach technik ekonomista, technik handlowiec oraz technik organizacji reklamy.

Cel realizowany będzie we współpracy szkół których uczniowie wezmą w projekcie udział z otoczeniem społeczno-gospodarczym, w tym z przedsiębiorcami regionu.

Cele szczegółowe:

1. Podniesienie poziomu umiejętności praktycznych oraz zdobycie kwalifikacji zawodowych przez uczestników i uczestniczki projektu
2. Nabycie pracowniczych kompetencji miękkich przez uczestników i uczestniczki projektu
3. Zdobycie doświadczenia zawodowego poprzez udział w 150 godzinnych stażach zawodowych u lokalnych przedsiębiorców
4. Nabycie dodatkowych kompetencji związanych z nauczanym zawodem przez 10 nauczycieli/nauczycielki.

Wsparcie dla uczniów i uczennic zaplanowane w projekcie:

Doradztwo edukacyjno - zawodowe
Łącznie 3 godziny spotkania z doradcą zawodowym w celu przygotowania Indywidualnej diagnozy potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz Planu pracy, który pomoże w określeniu dalszej ścieżki rozwoju zawodowego.

Praktyka w firmie symulacyjnej
Każdy z uczestników odbędzie 120 godzin zajęć praktycznych w firmie symulacyjnej – wyposażonej w nowoczesny sprzęt z aktualnymi komputerowymi programami użytkowymi, pod kierunkiem trenerów – praktyków w specjalnościach księgowość, kadry, handel i reklama.

Staże zawodowe
Każdy z uczestników odbędzie 150 godzinny staż zawodowy spełniającego standardy wskazane w Polskim Programie Ram Jakości Staży i Praktyk. Staże realizowane będą w lokalnych i regionalnych firmach. Każdy uczestnik będzie miał opiekuna stażu w zakładzie pracy. Każdy otrzyma stypendium stażowe.

Wszystkie zaplanowane działania wpłyną na wzrost efektywności kształcenia zawodowego i jego dostosowanie do wymogów regionalnego rynku pracy zwiększające szanse na zatrudnienie.

Aktualności:

Czerwiec 2018

W dwa weekendy czerwca (9 - 10 oraz 16 - 17) odbyły się kolejne zajęcia w ramach projektu „Szkolne biuro ćwiczeń”. Uczennice uczestniczyły w pracach Firmy Symulacyjnej oraz w zajęciach z księgowości i handlu. 10.06. odbył się wykład z marketingu i komunikacji marketingowej, który poprowadził dr Leszek Gracz z Uniwersytetu Szczecińskiego. W kolejny weekend (23-24.06) na zajęcia przyjeżdża młodzież z Drawska Pomorskiego. To będą ostatnie zajęcia przed wakacjami. W wakacje Uczestniczki odbywać będę staż u lokalnych pracodawców.

REKRUTACJA 2018

Rekrutacja do kolejnej - II tury projektu

 

Harmonogram wsparcia w ramach projektu:

Harmonogram wsparcia - wrzesień, październik 2020

Harmonogram wsparcia - marzec 2020

Harmonogram wsparcia - luty 2020

Harmonogram wsparcia - styczeń 2020

Harmonogram wsparcia - grudzień 2019

Harmonogram wsparcia - listopad 2019

Harmonogram wsparcia - październik 2019

Harmonogram wsparcia - wrzesień 2019

Harmonogram wsparcia - czerwiec, lipiec, sierpień 2019

Harmonogram wsparcia - maj 2019

Harmonogram wsparcia - kwiecień 2019

Harmonogram wsparcia - marzec 2019

Harmonogram wsparcia - luty 2019

Harmonogram wsparcia - wrzesień 2018

Harmonogram wsparcia - czerwiec 2018

Harmonogram wsparcia - maj 2018

Harmonogram wsparcia - marzec 2018

Harmonogram wsparcia - luty 2018

Harmonogram wsparcia - styczeń 2018

Harmonogram wsparcia - grudzień 2017

Pliki do pobrania:

Regulamin projektu

Oświadczenie uczestnika projektu

Ankieta rekrutacyjna - uczniowie

Ankieta rekrutacyjna - nauczyciele

Zapytania ofertowe:

Rozeznanie rynku na usługę Doradcy Zawodowego - 10.10.2017

Rozeznanie rynku na dostawę sprzętu komputerowego - 18.10.2017

Rozeznanie rynku na usługę Trenera - Praktyka - 15.11.2017

Rozeznanie rynku na usługę Dyrektora Firmy Symulacyjnej - 04.01.2018

Rozeznanie rynku na usługę Trenera - Praktyka - 05.09.2018

Rozeznanie rynku na usługę Dyrektora Firmy Symulacyjnej - 05.09.2018

Rozeznanie rynku na usługę Transportu Zbiorowego - 05.12.2018

Rozeznanie rynku na dostawę sprzętu komputerowego - 29.03.2019

Galeria zdjęć - Rozpoczęcie zajęć - nowa grupa szkoleniowa